fly.wgz.cz

fly.wgz.cz - Vaše cesta k letectví

Letecké zkratky

Dozvíte se více

Seznam leteckých zkratek

Zkratek v oblasti leteckého provozu (jak civilního, vojenského, tak v oblasti všeobecného letectví – převážně sportovního) existují snad tisíce. Tento seznam ukazuje na některé nejběžnější, používané v mezinárodním civilním letectví v rámci ICAO.

Některé letecké zkratky
Zkratka Anglický přepis Význam
a/c aircraft letadlo; POZN.-a/c je obecná zkr. v angl.lit.
ACFT aircraft letadlo; POZN.-ACFT je zkr. pref. v ICAO a ÚCL
ACAS airborne collision avoidance system protisrážkový letadlový systém (na palubě letadla), též TCAS
a/d aerodrome letiště
AGL Above Ground Level výška nad zemí
AIS Aeronautical Information Service LIS, Letecká informační služba ŘLP
AMSL Above Mean Sea Level nadmořská výška
a/p airplane letoun
ATC Air Traffic Control řízení letového provozu
ATS Air Traffic Services letové provozní služby
c/l center line osa VPD
CPDLC Controller Pilot Data Link Communications ovladač datového spoje komunikace pilota (součást FMS)
DA/H Decision Altitude/Height (nadmořská) výška rozhodnutí
DER Departure End of Runway odletový konec VPD
DME Distance Measuring Equipment měřič vzdálenosti
DR Dead Reckoning navigace výpočtem
ETA Estimated Time of Arrival odhadovaný čas příletu
ETD Estimated Time of Departure odhadovaný čas odletu
FAF Final Approach Fix fix konečného přiblížení
FAP Final Approach Point bod konečného přiblížení
FL Flight Level letová hladina
FMS Flight Management System letový řídící systém
FMC Flight Management Computer letový řídící počítač (na palubě letounu)
GP Glide Path sestupová rovina
GS Ground Speed rychlost vůči zemi
HL Height Loss ztráta výšky
IAF Initial Approach Fix fix počátečního přiblížení
IAS Indicated Airspeed indikovaná vzdušná rychlost
IF Initial Fix fix středního přiblížení
IFR Instrument Flight Rules pravidla pro let podle přístrojů
ILS Instrument Landing System přístrojový přistávací systém (systém přesných přibližovacích majáků)
IMC Instrument Meteorological Conditions meteorologické podmínky pro let podle přístrojů
ISA International Standard Atmosphere mezinárodní standardní atmosféra (ideální konvenční model)
LLZ Localizer kurzový maják ILS
MAPt missed approach point bod zahájení postupu nezdařeného přiblížení
MDA/H Minimum Descent Altitude/Height minimální výška pro klesání
MM Middle Marker střední polohové návěstidlo
MOC Minimum Obstacle Clearance minimální výška nad překážkami
MSA Minimum Sector Altitude minimální sektorová výška
MSL Mean Sea Level střední hladina moře
NDB Non-Directional Beacon nesměrový/všesměrový radiový maják
OCA/H Obstacle Clearance Altitude/Height bezpečná (nadmořská) výška nad překážkami
OM Outer Marker vnější polohové návěstidlo
PAR Precision Approach Radar přesný přibližovací radar
PIC Pilot-in-command velitel letadla, kapitán
PDG Procedure Design Gradient návrhový gradient klesání
QFE Q-kód pro tlak vzduchu ve výšce A/D AMSL (nebo k THR AMSL) – barometrický výškoměr ukazuje 0, když je letadlo na zemi
QNH Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře – barometrický výškoměr ukazuje nadmořskou výšku letiště, když je letadlo na zemi
RDH Reference Datum Height referenční výška ILS
RNAV Area Navigation prostorová navigace (vztahuje se na VOR navigaci mimo letové cesty)
RSR Route Surveillance Radar traťový přehledový radar
RWY Runway VPD, vzletová a přistávací dráha
ŘLP - Řízení letového provozu
SELCAL Selective Calling System systém výběrového volání
SID Standard Instrument Departure standardní přístrojový odlet
SOC Start Of Climb zahájení stoupání v postupu nezdařeného přiblížení
STAR Standard Arrival Route standardní přístrojový přílet
TAS True Airspeed pravá vzdušná rychlost
TCAS Traffic Collision Avoidance System protisrážkový letadlový systém (na palubě letadla), též ACAS
THR Threshold práh VPD
TP Turning Point bod točení v úseku nezdařeného přistání
TWY Taxiway pojezdová dráha
VFR Visual Flight Rules pravidla pro let za viditelnosti
VKV   velmi krátké vlny
VOR VHF Omnidirectional Range VKV všesměrový radiomaják
VPD   vzletová a přistávací dráha
 
aXf WebStudio8 © 2007-2008

aXf WebStudio8, Tým 4 - Redakce fly.wgz.cz © 2008

Všechna práva vyhrazena, více informací v licenci

All rights reserved please read a license